Regulamin marki „drzewko” Firma Rodzinna

Fundacja Firmy Rodzinne

REGULAMIN używania wspólnego znaku towarowego ”Firma Rodzinna”

Na podstawie art. 136 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t.j. z dnia 19 lutego 2021 r., Dz.U. z 2021 r. poz. 324 ze zm.) Zarząd Fundacji Firmy Rodzinne ustala Regulamin używania wspólnego znaku towarowego.

§1

Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”), określa sposób, zasady oraz tryb używania i korzystania ze wspólnego znaku towarowego: „FIRMA RODZINNA”, (zwanego dalej „Znakiem”).

§2

 1. Wyłącznym właścicielem i dysponentem Znaku jest Fundacja Firmy Rodzinne (zwana dalej „Fundacją”) z siedzibą we Wronkach, Ćmachowo 64-510, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto w Poznaniu IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000400985, REGON: 301962134; NIP: 7792401591.
 2. Wzór Znaku stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 • §3
 1. Przedsiębiorcom – Firmom Rodzinnym, spełniającym wymogi niniejszego Regulaminu oraz stosującym się do zasad ustalonych w niniejszym Regulaminie, może zostać przyznane uprawnienie do używania Znaku. Przez przedsiębiorcę rozumie się przy tym osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. z dnia 26 stycznia 2021 r., Dz.U. z 2021 r. poz. 162 ze zm.), a także spółki osobowe oraz spółki kapitałowe w rozumieniu ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. z dnia 12 lipca 2022 r., Dz.U. z 2022 r., poz.1467 ze zm.).
 2. O prawo do używania Znaku mogą się ubiegać Firmy Rodzinne, które są zainteresowane używaniem Znaku, celem wyróżnienia i podkreślenia rodzinnego charakteru prowadzonej działalności gospodarczej, w szczególności w zakresie świadczonych usług oraz produktów.
 3. Na potrzeby niniejszego Regulaminu przez Firmę Rodzinną należy rozumieć działalność gospodarczą prowadzoną przez przedsiębiorców,  u których członkowie rodziny sprawują w przedsiębiorstwie przynajmniej 2 funkcje w obszarach:
  1. własność,
  2. nadzór,
  3. zarządzanie,
  4. praca.
 4. Znak może być używany przez Firmę Rodzinną, spełniającą poniższe warunki:
  1. świadczy usługi lub sprzedaje produkty wysokiej jakości,
  2. znajduje się w dobrej kondycji finansowej (w tym jest rzetelnym płatnikiem wobec kontrahentów, budżetu państwa i jednostek samorządowych, tzn. jest zdolna do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych a opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych nie przekracza u niej trzech miesięcy),
  3. wykazuje się rzetelnym stosunkiem do pracowników, tj. przestrzega przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. z dnia 19 lipca 2022 r., Dz.U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.) oraz przepisów innych ustaw i aktów wykonawczych, określających prawa i obowiązki pracowników i pracodawców, a także postanowień układów zbiorowych pracy i innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów i statutów określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy.

§4

 1. Przyznanie uprawnienia do używania Znaku następuje decyzją Zarządu Fundacji na wniosek zainteresowanej Firmy Rodzinnej.
 2. Firma zainteresowana używaniem Znaku składa wniosek (dalej: Wniosek) o wyrażenie zgody na używanie Znaku, wypełniając elektroniczny formularz znajdujący się na stronie internetowej Fundacji, zgodnie z instrukcją umieszczoną na stronie internetowej www.ffr.pl.
 3. Wniosek zawiera oświadczenie o spełnieniu warunków niezbędnych do przyznania prawa do używania Znaku zgodnie w wymogami niniejszego Regulaminu.
 4. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, kompletność i zgodność ze stanem faktycznym danych wskazanych we wniosku.
 5. Wniosek zawiera również bezterminową i nieodwołalną zgodę na umieszczenie wizerunku Firmy Rodzinnej (logo, nazwy firmy oraz lokalizacji) na stronie Fundacji: www.ffr.pl, a także zawiera wskazanie adresu pocztowego i przynajmniej jednego adresu poczty elektronicznej do kontaktu z Firmą Rodzinną.
 6. Fundacja w terminie 1 miesiąca od otrzymania wniosku przesyła drogą mailową decyzję Zarządu Fundacji o wyrażeniu zgody lub braku zgody na używanie przez Firmę Rodzinną Znaku.
 7. Zarząd Fundacji bada spełnienie przez Firmę Rodzinną warunków określonych w niniejszym Regulaminie.
 8. W przypadku stwierdzenia, że Firma Rodzinna nie spełnia warunków, o których mowa w niniejszym regulaminie, Zarząd Fundacji wydaje decyzję o odmowie wyrażenia zgody na używanie Znaku. Decyzja Fundacji jest ostateczna.
 9. Zarząd Fundacji, przed wydaniem decyzji o zgodzie na używanie znaku lub odmowie wyrażenia zgody może zażądać przekazania dodatkowych informacji, oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie przez przedsiębiorcę warunków określonych w niniejszym Regulaminie, w tym w szczególności oświadczeń i dokumentów potwierdzających, że przedsiębiorca jest Firmą Rodzinną w rozumieniu niniejszego Regulaminu, dokumentów finansowych itp. W takim przypadku termin wydania decyzji przez Zarząd Fundacji biegnie od dnia dostarczenia tych informacji, oświadczeń i dokumentów.
 10. Zarząd Fundacji dokonuje okresowej weryfikacji spełnienia przez Firmę Rodzinną warunków określonych w niniejszym Regulaminie. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, odpowiednio stosuje się regulacje określone w ust. 8 niniejszego paragrafu.
 11. W przypadku stwierdzenia, że Firma Rodzinna nie spełnia warunków, o których mowa w zdaniu poprzednim, Zarząd Fundacji wydaje decyzję o wycofaniu zgody udzielonej Firmie Rodzinnej na używanie Znaku. Decyzję doręcza się pismem poleconym na adres Firmy Rodzinnej. Firma Rodzinna, której cofnięta została zgoda na używanie Znaku, zobowiązana jest do zaprzestania używania Znaku niezwłocznie, jednakże nie później niż z upływem 7 dni liczonych od dnia doręczenia decyzji o wycofaniu zgody.
 12. Do wykonania czynności, o których mowa w ust. 7,9 i 10 niniejszego paragrafu Zarząd Fundacji może upoważnić osobę trzecią. W przypadku upoważnienia osoby trzeciej, Firma Rodzinna składając wniosek o wyrażenie zgody na używanie Znaku, wyraża również zgodę na udostępnienie przekazanych przez nią danych, informacji i dokumentów tej osobie trzeciej.
 13. Firma Rodzinna może w każdym momencie zrezygnować z używania Znaku.
 14. W przypadku rezygnacji Firmy Rodzinnej z używania Znaku, jest ona zobowiązana do niezwłocznego zaprzestania używania Znaku.
 15. Niezależnie od innych przesłanek Firma Rodzinna zobowiązana jest do natychmiastowego zaprzestania używania Znaku w przypadku podjęcia przez stosowne organy decyzji o likwidacji działalności lub złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub znalezienia się w stanie niewypłacalności lub zagrożenia niewypłacalnością utrzymującego się przez co najmniej 3 miesiące. W takim wypadku Firma Rodzinna zobowiązana jest zawiadomić Fundację o zaistnieniu okoliczności o której mowa w zdaniu poprzednim i zaprzestaniu używania Znaku.
 16. Firma Rodzinna, która zgłosiła się do Fundacji Firmy Rodzinne z chęcią otrzymania Znaku i uzyskała decyzję Zarządu Fundacji o wyrażeniu zgody na używanie Znaku, wyraża niniejszym zgodę na otrzymywanie informacji o działaniach Fundacji Firmy Rodzinne. Fundacja może przesyłać informacje pocztą i pocztą elektroniczną na adresy wskazane przez Firmę Rodzinną w jej zgłoszeniu. Firma Rodzinna może wskazać więcej adresów bądź wskazać inne adresy, niż pierwotnie podane, przy czym winna wskazać co najmniej po jednym adresie poczty zwykłej i poczty elektronicznej. Firma Rodzinna może w każdym czasie pisemnie zawiadomić Fundację o cofnięciu zgody na przesyłanie informacji o działaniach Fundacji, co będzie równoznaczne z rezygnacją z używania Znaku.

§5

 1. Przyznanie uprawnienia do używania Znaku oznacza w szczególności udzielenie prawa do:
  a. umieszczania Znaku na towarach objętych prawem ochronnym lub ich opakowaniach, oferowania i wprowadzania tych towarów do obrotu, ich imporcie lub eksporcie oraz składowania w celu oferowania i wprowadzania do obrotu, a także oferowania lub świadczenia usług pod tym Znakiem;
  b. umieszczania Znaku na dokumentach związanych z wprowadzaniem towarów do obrotu lub związanych ze świadczeniem usług;
  c. posługiwania się Znakiem w celu reklamy.
 2. W sferze prawa autorskiego przyznanie uprawnienia do używania Znaku jako utworu oznacza przyznanie otrzymującemu na zasadzie licencji niewyłącznej prawa do używania Znaku na następujących polach eksploatacji:
  a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Znaku – wytwarzanie i nanoszenie na produkty/towary oraz materiały informacyjne/reklamowe określoną techniką egzemplarzy Znaku, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz cyfrową;
  b. w zakresie obrotu produktami / towarami i ich opakowaniami, opatrzonymi Znakiem;
  c. w zakresie rozpowszechniania Znaku w sposób inny niż określony wyżej – publiczne prezentowanie Znaku a także publiczne udostępnianie go w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, przy czym Znak jest udostępniany wyłącznie w celach informacyjnych, promocyjnych, marketingowych i wizerunkowych.
 3. Znak może być umieszczany:
  a. na budynkach używanych dla celów prowadzenia działalności Firmy Rodzinnej, na stoiskach reklamowych, targowych, plakatach, wizytówkach i drukach firmowych;
  b. we wszelkich publikacjach (broszury, biuletyny, ulotki);
  c. na produktach i opakowaniach produktów, w tym również poprzez umieszczenie obok Znaku „Firma Rodzinna” sformułowania „wyprodukowano w Firmie Rodzinnej”.
  d. na stronach internetowych (w przypadku umieszczenia znaku na stronie internetowej, znak musi być podlinkowany do adresu internetowego www.ffr.pl (odsyłacz obrazkowy).
  e. w materiałach audiowizualnych, w tym prezentacjach, filmach promocyjnych itp.
  f. w innych materiałach prezentujących Firmę Rodzinną.
 4. Znak jest udostępniany w różnych formatach graficznych, zarówno wektorowych, jak i rastrowych. Dostępne są również różne wersje językowe Znaku.
  a. Firma Rodzinna może dostosować kolorystykę Znaku zgodnie z kolorystyką firmową.
  b. Nie jest dopuszczalna ingerencja w sam Znak graficzny (naruszenie integralności Znaku).
 5. Firma używająca Znaku jest zobowiązana do:
  a. prezentowania Znaku w niezmienionej formie, za wyjątkiem zmian, o których mowa w 5 ust. 4a;
  b. używania Znaku wyłącznie w celach wskazanych w niniejszym Regulaminie;
  c. używania Znaku w sposób umożliwiający jego odróżnienie;
  d. niezwłocznego informowania Fundacji o wszelkich dostrzeżonych przypadkach naruszenia Regulaminu używania Znaku oraz praw wynikających z jego rejestracji;
  e. niezwłocznego zaprzestania używania Znaku w przypadkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 6. Zabronione jest używanie i wykorzystywanie Znaku dla celów sprzecznych z prawem, w szczególności umieszczanie Znaku na produktach i materiałach pochodzących z nielegalnych źródeł, którymi obrót i których rozpowszechnianie jest zakazane, promujących niedozwolone prawem, treści pornograficzne, przemoc, nienawiść rasową, kulturową, podróbki itp.
 7. W przypadku używania Znaku w sposób sprzeczny z Regulaminem, a także naruszenia innych postanowień niniejszego Regulaminu, Zarząd Fundacji jest uprawniony do natychmiastowego wydania decyzji o cofnięciu zgody na używanie Znaku przez Firmę Rodzinną. Firma Rodzinna, której cofnięta została zgoda na używanie Znaku, zobowiązana jest do zaprzestania używania Znaku niezwłocznie, jednakże nie później niż z upływem 7 dni liczonych od dnia doręczenia decyzji o wycofaniu zgody.
 8. Fundacji przysługuje wyłączne prawo kontroli w zakresie prawidłowości wykorzystywania Znaku, jak również spełniania przez przedsiębiorców posługujących się Znakiem kryteriów wymaganych do jego używania, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

§6

 1. Używanie Znaku jest nieodpłatne.
 2. Znak jest udostępniany w formacie elektronicznym, poprzez wysłanie Znaku w różnych formatach graficznych na adres e-mail wskazany we Wniosku.

§7

 1. Postanowienia Regulaminu obowiązują wszystkie podmioty które uzyskały zgodę na używanie Znaku, jak również podmioty ubiegające się o prawo do używania Znaku.
 2. Zmiany postanowień niniejszego Regulaminu wprowadzane są decyzją Zarządu Fundacji Firmy Rodzinne i obowiązują od dnia ich opublikowania na stronie internetowej Fundacji.
  1. Podmioty używające Znaku są zobowiązane do dostosowania swoich działań do zmian wprowadzonych w Regulaminie w terminie 6 miesięcy od daty ich opublikowania.
  2. Jeżeli podmiot używający Znaku nie dostosuje się w terminie 6 miesięcy do wymogów stawianych przez zmieniony Regulamin, uznaje się, że podmiot ten zrezygnował z używania Znaku. W takim przypadku podmiot ten jest zobowiązany do niezwłocznego zaprzestania używania Znaku.
 1. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t.j. z dnia 19 lutego 2021 r., Dz.U. z 2021 r. poz. 324 ze zm.)

 

Katarzyna Gierczak Grupińska                                                         __________________________________

prezes Fundacji Firmy Rodzinne                                                            (podpis przedstawiciela firmy rodzinnej)

 

Pozostań
z nami w kontakcie

Zapisz się do newslettera!

Firmy średniej wielkości – zwycięzcy 35-letniej sztafety wolnej przedsiębiorczości

You have successfully subscribed to the newsletter

Wystąpił błąd :( Spróbuj ponownie

Wyrażam zgodzę na przetwarzanie moich danych przez Fundację Firm Rodzinnych w celach statystycznych i marketingowych.